پرینت
  • English (English)
مهندسین مشاور سازیران
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم


مهندسين مشاور سازيران جهت ارتباط با مراکز علمي و تحقيقاتي و بروز بودن در جهت پروژه هاي طراحي و مقاوم سازي به عضويت انجمنهاي زير در آمده است:
1- عضويت حقوقي در انجمن بتن ايران
2- عضويت حقوقي در انجمن فولاد ايران
3- عضويت حقوقي در انجمن فولاد آمريکا (AISC )
4- عضويت حقوقي در انجمن مهندسان محاسب ايران
5- عضويت حقوقي در جامعه مهندسان مشاور ايران
6- عضويت حقوقي در نظام مهندسي ساختمان استان تهران
7- عضويت حقوقي در انجمن مهندسي زلزله ايران
8- عضويت در کانون فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف
9- عضويت حقوقي در انجمن مهندسين عمران ايران
10- عضويت حقوقي در انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران
11- عضويت حقوقي در انجمن بتن آمريکا ACI (شاخه ايران)
12- عضويت حقوقي در انجمن مهندسي ارزش ايران
13- عضويت در انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي