پرینت
  • English (English)
مهندسین مشاور سازیران
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم

لیست طراحی های بخش طراحی و نظارت

46

نام پروژه

نظارت عالیه پروژه اقدسیه

سال ارائه طرح

1394

تعداد طبقات

4

نوع اسکلت

فلزی

متراژ

2000

محل اجرا

تهران-- منطقه 1

کارفرما

داودی زاده جلگه

45

نام پروژه

نظارت عالیه پروژه هرمزان

سال ارائه طرح

1394

تعداد طبقات

-

نوع اسکلت

فلزی

متراژ

-

محل اجرا

تهران- منطقه 3

کارفرما

شاهسوارانی

44

نام پروژه

نظارت عالیه پروژه شریعتی

سال ارائه طرح

1394

تعداد طبقات

7

نوع اسکلت

بتنی

متراژ

2300

محل اجرا

تهران- منطقه 3

کارفرما

حاج محمد جعفر عصار

43

نام پروژه

نظارت عالیه پروژه دبیر

سال ارائه طرح

1394

تعداد طبقات

7

نوع اسکلت

بتنی

متراژ

1700

محل اجرا

تهران- منطقه 7

کارفرما

پرافکنده حقیقی

42

نام پروژه

نظارت عالیه پروژه سهروردی

سال ارائه طرح

1393

تعداد طبقات

8

نوع اسکلت

بتنی

متراژ

2000

محل اجرا

تهران- منطقه 7

کارفرما

نصرت

41

نام پروژه

نظارت عالیه پروژه بهشتی

سال ارائه طرح

1393

تعداد طبقات

8

نوع اسکلت

بتنی

متراژ

2200

محل اجرا

تهران- منطقه 7

کارفرما

آقاجانی

12345