پرینت
  • English (English)
مهندسین مشاور سازیران
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم
  • سازه های آرمانی هزاره سوم


بیانیه ماموریت شرکت مهندسین مشاور سازه‌های آرمانی هزاره سوم، سازیران، عبارت است از :


- ارائه خدمات مهندسی و طراحی  در جهت ایجاد ارزش افزوده اقتصاد ذینفعان پروژه در بخش ساخت ­و ساز
- نهادینه کردن دیدگاههای اقتصادی در طراحی و دستیابی به طرح‌هایی با معماری برتر و ارزش افزوده
- استفاده از تجارب ایجاد شده در پروژه‌های مختلف و نهادینه کردن آنها در بستر شرکت سازیران
- تامین اهداف شرکت در بهبود شاخص‌های زمان کیفیت و هزینه در پروژه‌ها
- امکان پاسخگویی سریع به نیازهای طراحی خارج از تشریفات